Na mostu dr. Franja Tuđmana preko Rijeke Dubrovačke proveden je vizualni pregled i mjerenja dinamičkih karakteristika rasponskog sklopa i zatega.  Ispitivanje su tijekom svibnja 2020. proveli projektni partneri sa Građevinskog fakulteta i Fakulteta elektrotehnike i računarstva.

Dinamičko ispitivanje rasponskog sklopa provedeno je u 112 točaka u dva međusobno okomita smjera – uzdužno i okomito na smjer pružanja mosta. Na temelju provedenih mjerenja određeni su osnovni dinamički parametri – vlastite frekvencije, oblici titranja i koeficijenti prigušenja. Dinamičkim ispitivanjima zatega (ukupno njih 38) određene su njihove vlastite frekvencije i koeficijenti prigušenja. Iz dobivenih vrijednosti vlastitih frekvencija dana je procjena vrijednosti sile u njima. Navedeni rezultati od iznimne su važnosti za izradu i baždarenje numeričkog modela mosta te usporedbu sa rezultatima ranijih mjerenja.  

Vizualnim pregledom mosta obuhvaćeni su elementi kolničke konstrukcije, upornjaci, stupište, pilon i prednapeti betonski sanduk. Pregled nepristupačnih dijelova rasponske konstrukcije i elemenata mosta obavljen je bespilotnim letjelicama (dronovima). U sklopu pregleda provedena je kontrola stanja betona sklerometrom te debljina sloja antikorozivne zaštite na čeličnim elementima.